Egyházi szervezet

Ordinárius

Felföldi László megyéspüspök

Plébániavezető

Pekker Mátyás plébános, a helyi Plébániai Tanácsosok Testületének elnöke
Oldallagosan ellátja Erdősmecske és Hidas plébániáit is.

Legfontosabb információk

megaphone

Aktuális hírek, információk

Az aktuális híreket, friss információkat itt találja meg:

oltár

Miserend

Vasárnap 10:30-kor, hétköznap csütörtökön 18:00 órakor vannak a szentmisék.
Kivéve 1) a téli (normál) időszámítás idejét, amikor a csütörtöki misék 17:00 órakor vannak, illetve 2) a nagyböjti időszakot, amikor a hétközi misék pénteken 17:00 vagy 18:00 órakor vannak az aktuális templomi hirdetés szerint.
Minden hónap egyik vasárnapjának szentmiséje német nyelvű, melynek időpontja változik a kántor egyéb elfoglaltságai szerint. Aktuális információ a templomi hirdetőről és a plébániai hírlevélből szerezhető.


Egyes liturgikus időszakok miserendje eltérhet a megszokottól, erről információ a templomi hirdetőről és a plébániai hírlevélből szerezhető.

Az adventi roráték kedden és csütörtökön 6:30-kor kezdődnek.

illusztráció

A keresztség szentsége

Kereszteltetni szándékozó szülőknek/gondozóknak:

Gyermek megkeresztelhető, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
- legalább az egyik szülő (vagy gondozó) kéri a keresztelést és a másik sem tiltakozik,
- legalább a keresztelést kérő szülőnek élő kapcsolata van az egyházzal (azaz a szülő valamikori megkereszteltsége önmagában nem elegendő),
- a keresztszülő hitét gyakorló katolikus (azaz megbérmált, nem él egyházilag törvénytelen párkapcsolatban, és ha házas, akkor szentségi házasságban él),
- a szülő(k) és a keresztszülő(k) részt vettek a keresztségi felkészítésen.

A keresztelés egyeztetése minden esetben csak a plébánossal történhet.


Keresztelkedni szándékozóknak:

Felnőtt és idősebb gyermek megkeresztelkedését a katekumenátus intézménye segíti és teszi lehetővé az egyházban. Ennek menetéről és feltételeiről - melyek gyermek és felnőtt esetében eltérhetnek egymástól - a plébános ad felvilágosítást.

illusztráció

A bűnbocsánat szentsége (gyónás)

Az Istennel és a közösséggel történő kiengesztelődés egyik feltétele, hogy megszabaduljunk az elszakító erejű bűneinktől.
Aki nem jár rendszeresen gyónni, az se aggályoskodjon azon, hogy már túl régen volt gyónni, vagy hogy nem emlékszik már az ilyenkor elmondandó imára, vagy ne hivatkozzon bármilyen más vélt vagy valós akadályra. Szedje össze a bátorságát és jelezze a plébános felé az erre irányuló szándékát (pl. szentmise előtt vagy után), és egyeztesse vele a gyónási alkalmat.

illusztráció

Elsőáldozás, az Eucharisztia szentségének első kiszolgáltatása

Elsőáldozók szüleinek:

A gyermekek elsőáldozásra való felkészítése az iskolai világi hitoktatók segítségével történik és főként iskolai keretek között zajlik. Ennek helyileg szokásos ideje az alsó tagozat 2-3-4. osztálya.
A jelentkezés feltételeiről érdeklődjön a plébánosnál vagy az általános iskola hitoktatójánál.
Bármilyen más, az elsőáldozást érintő kérdésben - pl. felnőtt korú elsőáldozása esetében - a plébános ad felvilágosítást.

[A kép nem Mecseknádasdon készült.]

Felföldi László pécsi püspök bérmál (nem Mecseknádasdon)

A bérmálás szentsége

Bérmálkozni kívánóknak:

A bérmálkozás előfeltétele a megkereszteltség és az élő kapcsolat az egyházzal.
A bérmálkozásra való felkészítés, mely itt a közösségünkben szokásosan a felső tagozat utolsó két évében van, iskolai vagy plébániai keretben történik. Bérmálás kétévente, páratlan években van a plébánia területén. Részletes információk a bérmálással kapcsolatban az iskolai hitoktatóktól vagy a plébánostól kérhetők.

Az utóbbi időben - és ezt örömteli fejleménynek tekintjük - egyre gyakoribb, hogy a bérmálást nem 12-14 éves korban, hanem később kérik. Ebben az esetben is van felkészítés, amellyel kapcsolatban információk a plébánostól kérhetők.

[A kép nem Mecseknádasdon készült.]

illusztráció

A házasság szentsége

Házasulandóknak:

Szentségi házasságot kötni kívánók - ha lehetséges - az általuk tervezett időponthoz képest hónapokkal korábban jelentkezzenek a plébánosnál (a plébánián vagy szentmise után a sekrestyében), hogy megbeszéljék a hitéleti és adminisztratív feltételeket, valamint az előkészítő oktatás menetét.


Másutt házasságot kötni szándékozók a plébániai igazolást, engedélyt, keresztlevél-másolatot a plébánostól kérhetik.

illusztráció

Betegek kenete (szentség)

Szükség esetén kérje a plébánostól a betegek kenetének kiszolgáltatását, illetve támogassa beteg, testi gyengeségekkel küzdő szeretteit, rokonait, ismerőseit abban, hogy bátran kérjék ők is ezt a szentséget.
Ne tekintsen a betegek kenetére akként, mint ami a közelgő halál előtt adható csak fel! Nehéz testi állapotban, betegségben, műtétre, kezelésre készülve nyugodtan kérhető a betegek kenete.
Bátorítunk mindenkit, hogy a hozzátartozójához még időben hívja ki a plébánost (vagy kórházban a helyileg illetékes lelkészt), hogy a betegek kenetét kiszolgáltathassa számára. (Megjegyzés: a betegek kenetét lelki felkészülés (gyónás) után csak pap adhatja fel!)
Amennyiben a beteg állapota nem teszi lehetővé a méltó lelki felkészülését (pl. átmeneti zavartság, eszméletvesztés esetén), azt a pap - a körülmények mérlegelésével - feladhatja, tehát ilyen esetekben is értesítsék őt.

Manapság már gyakori, hogy közösségben, egy szentmise, vagy egy erre szolgáló liturgia keretében adják fel a betegek kenetét (amit mindig előzetesen meghirdetünk). Gyónás és lelki felkészülés után éljünk ezzel a lehetőséggel is bátran!

illusztráció

A temetés szentelménye

Gyászolóknak:

A temetés ügyében - mely nem szentség az egyházban, hanem egyszerű szentelmény csupán - mindenkor a plébános az illetékes. A szerettük elhunytát követően az intézkedésre feljogosult gyászolók - amint lehetséges -, keressék a plébánost a temetés egyeztetése végett a plébánián, telefonon, vagy szentmise után a sekrestyében.

A plébános tartós távolléte idején a templomi hirdetőről vagy a sekrestyéstől megtudható a helyettesítő pap elérhetősége.

Amennyiben a két mecseknádasdi egyházi temető valamelyikében kívánják az elhunytat eltemetni - mivel szabad helyek egyik temetőben sincsenek már -, azt csak egy létező sírba történő rátemetéssel tehetik meg. Ehhez a temetést intéző hozzátartozóknak rendelkezniük kell a sírban fekvő(k) valamennyi leszármazottjának, közeli(!) hozzátartozójának engedélyével akkor is, ha ők maguk a leszármazottak vagy a közeli hozzátartozók közé tartoznak.
Amennyiben a temetést intézők e tekintetben megtévesztik a plébánost, úgy az ebből fakadó erkölcsi és egyéb károkért felelősséget sem a plébános, sem a plébánia nem vállal.


Az érvényes püspöki rendelkezés alapján harangozás egyházi temetés esetén kérhető, amely harangozás a nádasdi szokásoknak megfelelően, és minden elhunytnak ugyanabban a rendben történik.

A harangozásra vonatkozó előírás érvényes a nádasdi származású külföldön elhunytakra és ott eltemetettekre is. Azaz, ha külföldön egyházi temetést kap vagy kapott az elhunyt, akkor a harangozás érte itthon is kérhető.